Hỗ trợ‎ > ‎

Cập nhật tính năng PSM


Hiển thị 31 mục
Tính năngDiễn giảiPhân hệPhiên bảnHoàn tất
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Tính năngDiễn giảiPhân hệPhiên bảnHoàn tất
Ledger Interface Movement Khi interface 1 phiếu kho. phiếu này đựoc đánh dấu đã xử lý. Nếu nội dung phiếu này tiếp tục được thêm vào. Ledger Interface sẽ coi phiếu này chưa xử lý và interface lại toàn bộ , gây nên trùng lắp dữ liệu trong công nợ. v0.35 giải quyết vấn đề này bằng cách chỉ interface phần chưa xử lý mà htôi. CSM2010 0.35  
C - analysis Code for Petty Cash Ledger  Khi định nghĩa mã phân tích C0-C9. Các mã này sẽ thay thế T0-T9 trong Petty Cash Ledger. CSM2010 0.32  
Chuyển sổ cái -> trường Tử TT có thể chuyển các nvụ công nợ xuống các trường bằng lệnh Send CSM2010 0.29  
Phê duyệt chuyển trường Khi phê duyệt chuyển trường , nếu học sinh đã được tăng trước đó. Thông tin chuyển trường sẽ được cập nhật vào nvụ tăng. CSM2010 0.29  
Thêm mã trường vào bảng lựa chọn nhật ký tiền mặt  CSM2010 0.28  
Fix Bugs Sửa lỗi : Khi nhập phiếu thu, bạn điền các mã phân tích cần thiết. Hoàn tất post phiếu. Bạn tiếp tục đổi loại nghiệp vụ và nhập DN (ví dụ). Các mã phân tích của phiếu thu copy sang phiếu DN mới. CSM2010 0.28  
Dùng Journal Preset trong TransRef  giống như {CP}, {CY}, {JP} có thể được dùng trong dãy số tuần tự. Bằng cách này , có thể cài đặt các loại nhật ký khác nhau dùng chung 1 dãy số tuần tự, nhưng có Prefix khác nhau CSM2010 0.26  
Mở rộng diễn giải Mở rộng diễn giải NA - 100 ký tự. JE - 100 ký tự CSM2010 0.26  
Lỗi Failed to enable constrains nếu gặp lỗi Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints . Đặt tùy chọn<Null2EmptyText tips="Set to true if you are grouping some nullable text field in report template">true</Null2EmptyText>. Hoặc thêm tag Null2Empty Vào M10. Y vào N10 trong config sheet CSM2010 0.25  
Gửi tăng giảm học sinh từ TT Chức năng gửi tăng giảm học sinh phiên bản trước 0.25 chỉ có thể gửi đi từ các trường. Nay có thể gửi từ TT  CSM2010 0.25  
Giá vốn cho phân hệ kho Hoàn thiện cách tính giá vốn cho phân hệ kho. Áp dụng cho trung tâm CSM2010 0.24  
Lỗi v21/22 .  Lỗi v21/22 . khi post công nợ hàng xuất cho hs. nhật ký được post vào trường 00. thay vì nơi phát sinh. v23 chỉ áp dụng cho Trung tâm, không cần update xuống các trường.  CSM2010 0.23  
Chieu dai Address Code Chiều dài ADD_CODE hỗ trợ đầy đủ 15 ký tự. v 21 cũng cho nhập 15 ký tự , nhưng chỉ có thể tạo mới và xóa. V21 báo lỗi khi sửa đổi  CSM2010 0.22  
Tải nhập nvụ kho Sửa lỗi không thể tải nhập số lượng lớn nghiệp vụ kho. PSM báo lỗi "Value was either too large or too small for a Decimal." CSM2010 0.21  
Tạo nghiệp vụ đảo cho phiếu kho Thêm nút đảo nvụ kho trong chức năng "Truy vấn nvụ kho" CSM2010 0.21  
Fix Bugs - Tạo doanh thu dịch vụ Khi bạn chạy chức năng tạo doanh thu dịch vụ. Phoebus ngầm định xây dựng danh sách học sinh cho tất cả các trường ( mã trường = ALL). Khi mã trường = ALL, PSM gặp lỗi, bỏ qua không tính cột doanh thu theo kế hoạch. Do đó nếu user xử lý hạhc toán Doanh thu với mã trường = ALL. Doanh thu đã ghi sổ nếu có sẽ bị đảo ngược lại . ( vì chênh lệch doanh thu kế hoạch - thực tế không còn = 0 nữa mà bằng đảo dấu của doanh thu đã ghi nhận). User có thể tránh lỗi bằng cách chọn 1 hay nhiều trường để xử lý. Nếu doanh thu lỡ bị ghi đảo , hãy chọn mã trường có vấn đề và xử lý post doanh thu 1 lần nữa. Phiên bản 0.20 fix lỗi này. CSM2010 0.20  
T1- chứa tên và địa chỉ Danh mục tên và địa chỉ kết nối với T1 để bạn chọn nhà cung cấp ở ô T1 CSM2010 0.19  
PettyCash Journal Inquiry Thêm chức năng Truy vấn nhật ký sổ pettycash CSM2010 0.19  
Tăng giảm học sinh theo phiếu thu Thêm tính năng khóa niên khóa. Khi niên khóa được Closed . bạn sẽ không thể chạy để cập nhật tăng giảm học sinh cho niên khóa đó nữa. CSM2010 0.19  
Tên các mã phân tích trong sổ PettyCash Diễn giải các mã phân tích cho sổ petty cash được định nghĩa trong LD-Ledger definition CSM2010 0.19  
Gửi dữ liệu lưu chuyển kho Sửa lỗi tính năng gửi dữ liệu kho thủ công ở chức năng truy vấn lưu chuyển kho CSM2010 0.19  
PettyCash Ledger PettyCash Journal Entry. khi loại nhật ký là pettycash. dữ liệu sẽ được ghi riêng vào sổ C - sổ petty cash. Định nghĩa loại nhật ký thực hiện qua chức năng JD- Journal Definition CSM2010 0.19  
Assembly Structure Tách mặt hàng kho thành những mặt hàng con. CSM2010 0.14  
Movement Listing/ Item Listing In thẻ kho / Liệt kê phiếu xuất / nhập CSM2010 0.14  
Kiểm tra hợp lệ mã phân tích Các mã phân tích T/M có thể cài đặt quy tắc nhập liệu cho các ô chứa số hóa đơn, số PO, số phiếu .....  CSM2010 0.13  
Bảng dữ liệu tùy biến Bảng dữ liệu tùy biến CSM2010 0.13  
Tăng giảm hs theo phiếu thu Tăng học sinh theo phiếu thu chỉ có hiệu lực cho niên khóa bạn đang làm việc Hệ thống 0.12  
Giảm học sinh có số lượng > 2 Sau khi giảm học sinh, người sử dụng mong đợi học sinh được giảm sẽ biến mất khỏi danh ách xử lý. Nhưng khi số lượng Học sinh >=2 . Sau khi giảm , học sinh vẫn còn xuất hiện trong danh sách xử lý. Chỉ có 1 thông báo ở dòng Status. Thao tác viên có thể không để ý và thực hiện tác vụ giảm 1 lần nữa. Kết quả sau cùng là số lượng hs = 0. CSM 0.12 sẽ hiện kết quả giảm học sinh bằng cửa sổ thông báo thay vì dòng trạng thái CSM2010 0.12  
Sửa lỗi cập nhật lưu chuyển học sinh Sau khi sửa ngày tháng cho 1 dòng học sinh nghỉ học (Qty = -1). Số lượng cập nhật sai thành +1.  CSM2010 0.12  
Phê duyệt học sinh chuyển tới Kiểm tra học sinh có trong danh sách hay không trước khi phê duyệt hoặc tăng HS CSM2010 0.12  
Đảo nhật ký, sửa n.ký nháp Thêm chức năng ghi nhật ký đảo. Sửa nhật ký nháp CSM2010 0.09  
Hiển thị 31 mục
Comments