Sản phẩm‎ > ‎

Quản lý kho hàng hóa vật tư

Phoebus Inventory Control 

Phoebus Inventory Control cung cấp cả chức năng quản lý kho hàng, cho  phép hiển  thị  thông  tin  trực  quan  toàn  diện  về  sản phẩm, mặt hàng nguyên vật  liệu  thô và nguyên vật  liệu trung gian. Giải pháp này có khả năng kiểm soát mạnh mẽ từng cấp kho hàng khác nhau, mà không làm phương hại hay ảnh hưởng gì đến những chuẩn mực dịch vụ khách hàng đặt ra.

Theo dõi hàng tồn

 • Hệ thống quản lý hàng tồn kho kiểm soát được nguyên vật liệu, bán thành phẩm , thành phẩm và hàng hóa trên nhiều lô hàng và kho hàng.

 •  Tính chất nghiệp vụ nhập, xuất và chuyển kho do người dùng tự định nghĩa

 • Theo dõi cùng một lúc nhiếu nghiệp vụ lưu chuyển hàng tồn.

 •  Mã hàng hóa có khả năng phân tích theo 10 tiêu chí, số lượng mã con không giới hạn

 • Lấy hàng căn cứ vào ngày hết hạn (FEFO - First Expired First Out) hay ngày nhập hàng (FIFO/LIFO).

 • Phân bổ hàng tồn đến nhiều kho khác nhau.

 •  Theo dõi truy vấn vật tư theo nhóm hàng, theo số sê ri ...

Định giá hàng tồn linh động

 • Nhiều loại giá được lưu trên mỗi mặt hàng

 • Nhiều phương pháp tính giá cho từng mặt hàng. Nhập trước xuất trước, bình quân gia quyền, thực tế đích danh, giá định mức, đơn giá cuối.

 • Định giá hàng tồn theo 3 đơn vị tiền tệ.

 • Báo cóa theo dõi thông tin tiêu thụ hàng tồn.

Tính năng truy vấn và báo cáo mạnh mẽ

 • Viết báo cáo phân tích lưu chuyển.

 • Liệt kê tưu chuyển, liệt kê hàng tồn.

 • Báo cáo động, linh hoạt, tùy biến. Thiết kế trong Excel – chạy từ Phoebus.

 • Quản lý chứng từ kho.  Nhấp chuột để xem chứng từ gốc

Quy trình kiểm kê kho

 • Thiết lập chương trình kiểm kê.
 • Theo định kỳ sử dụng chương trình kiểm kê để in ra nội dung kiểm kê.
 • Tiến hành kiểm kê.
 • Nhập số lượng kiểm kê thực tế.
 • Phê duyệt kết quả,  điều chỉnh tồn kho tự động theo kết quả kiểm kê đã được duyệt.
Xem chi tiết quy trình kiểm kê kho ở đây(Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn)


Trang con (1): Xuất vật tư
Comments