Sản phẩm‎ > ‎

BackUp_Restore

Công cụ BackUp Restore dùng để back up / restore bất kỳ bảng nào trong cơ sở dữ liệu. Tất cả điều bạn cần là cung cấp tên bảng cần backup. Dữ liệu đầu ra là file xml chứa nội dung bảng trong CSDL


Để tự động hóa việc backup hàng ngày nhiều bảng vào thời gian cho trước. Hãy tao file bat có nội dung sau, và dùng windows scheduler để tự động chạy file bat vào thời gian định trước: 

ví dụ bên dưới tự động  back up, zip file xml lại thành 1 file zip duy nhất với tên file là thời gian back up

Restore với file bat như sauComments