Data Entry Forms‎ > ‎

"Name and Address + Bank Details" Input form

đăng 00:56, 30 thg 5, 2013 bởi Nam SPC   [ đã cập nhật 00:58, 30 thg 5, 2013 ]
Form thay thế cho việc nhập Name and Address (NA) và  Bank detail (BK) (lưu ý chỉ dùng trong trường hợp hệ thống áp dụng NA code = BK code và 1 NA có 1 BK duy nhất)
có thể modify lại tùy theo nhu cầu

lookup trong form tới NA và gọi ra nội dung của NA và BK liên quan.

action trong form: 2
- insert.update NA
- insert.update BK

ċ
01.DocDefine.xml
(2k)
Nam SPC,
00:56, 30 thg 5, 2013
ċ
02.DocAtion.xml
(1k)
Nam SPC,
00:56, 30 thg 5, 2013
ĉ
Nam SPC,
01:02, 30 thg 5, 2013
Ĉ
Nam SPC,
00:56, 30 thg 5, 2013
Comments