Data Entry Forms‎ > ‎

Phiếu trả hàng lại nhà cung cấp (Return to Vendor note)

đăng 21:01, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 21:03, 8 thg 4, 2013 ]

Tên template: RETURN_PO
NguồnPOE
Tham số: P1 = PO số
Nơi import: Chức năng "Đơn mua hàng", lệnh tắt "POE"
Để có số trả hàng tự động: Tạo SN có mã là "TR", định dạng "TR{YY}{MM}{0:000}"
- Tiến hành nhập số lượng hàng trả lại cho PO, nếu như số lượng trả lại lớn hơn số lượng đã nhận thì sẽ không thể post được
- Ref1 = PO số
Ĉ
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
21:01, 8 thg 4, 2013
Comments