Data Entry Forms‎ > ‎

Phiếu nhận hàng (Goods Receipt Note)

đăng 20:42, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 21:09, 8 thg 4, 2013 ]

Tên templateGRN_PO
NguồnPOE
Tham số: P1 = PO số
Nơi import: Chức năng "Lưu chuyển kho", lệnh tắt "ME"
Để có số phiếu nhập và số phiếu nhận hàng tự động: Tạo SN có mã là "GRN", định dạng "GRN{YY}{MM}{0:000}" và "MH", định dạng "MH{YY}{MM}{0:000}"
- Người sử dụng nhập số lượng hàng thực tế nhận, cùng các chi phí liên quan (nếu có). Nếu tổng số lượng hàng nhận qua các đợt lớn hơn số lượng yêu cầu trên PO thì sẽ không thể post được vào lưu chuyển kho
- Ref1 = PO số
Ĉ
nguyen-duy.hy@spc-technology.com,
19:44, 17 thg 4, 2013
Comments