Data Entry Forms‎ > ‎

Form Ủy nhiệm chi

đăng 21:31, 24 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com   [ đã cập nhật 19:15, 28 thg 3, 2013 ]Form template : FORM_UNC
Dữ liệu được tải nhập vào sổ cái.
Loại nhật ký: UNC
Để  số chứng từ tự động, tạo SN mã UNC và QD mã UNC với Filters là Loại nhật ký-Journal Type:UNC và Output là Số chứng từ-Transaction Reference: MAX.


Ĉ
nguyen-thuy.duong@spc-technology.com,
00:58, 28 thg 3, 2013
ċ
PBF.UNC.UyNhiemChi.xml
(2k)
Nam SPC,
21:24, 28 thg 3, 2013
ċ
PFA.UNC.UyNhiemChi.xml
(0k)
Nam SPC,
21:23, 28 thg 3, 2013
Comments