Data Entry Forms‎ > ‎

Form Phiếu xuất kho

đăng 21:22, 24 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com   [ đã cập nhật 19:15, 28 thg 3, 2013 ]Form template: FORM_PXK
Dữ liệu được tải nhập vảo chức năng lưu chuyển kho.
Loại lưu chuyển : XK
Để số chứng từ tự động, tạo SN mã XK và QD mã XK với Filters là Loại lưu chuyển-Movement Type:XK và Output là Số chứng từ kho-Movement Reference: MAX

Ĉ
nguyen-thuy.duong@spc-technology.com,
00:59, 28 thg 3, 2013
ċ
PBF.PXK.PhieuXuatKho.xml
(2k)
Nam SPC,
21:23, 28 thg 3, 2013
ċ
PFA.PXK.PhieuXuatKho.xml
(0k)
Nam SPC,
21:23, 28 thg 3, 2013
Comments