Data Entry Forms‎ > ‎

Form Phiếu chi

đăng 20:29, 21 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com   [ đã cập nhật 19:20, 28 thg 3, 2013 ]
Form template: FORM_PC.
Nội dung nghiệp vụ đươc ghi nhận vào sổ cái.
Loại nhật ký : PC
Để số chứng từ tự động lấy số tiếp theo, tạo SN mã PC và QD mã PC với Filters là Loại nhật ký -Journal Type: PC và Output là Số chứng từ-Transaction Reference:MAX


Ĉ
nguyen-thuy.duong@spc-technology.com,
01:04, 28 thg 3, 2013
ċ
PBF.001PC.Phieu Chi.xml
(2k)
Nam SPC,
21:18, 28 thg 3, 2013
ċ
PFA.001PC.Phieu Chi.xml
(0k)
Nam SPC,
21:18, 28 thg 3, 2013
Comments