Data Entry Forms‎ > ‎

Form Phiếu Thu

đăng 20:26, 24 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com   [ đã cập nhật 19:19, 28 thg 3, 2013 ]Form template : FORM_PT
Nội dung nghiệp vụ được import vào sổ cái.
Loại nhật ký: PT
Để số chứng từ tự động lấy số tiếp theo, tạo SN mã PT và QD mã PT với Filters là Loại nhật ký-Journal Type: PT và Output là Số chứng từ-Transaction Reference; MAX

Ĉ
nguyen-thuy.duong@spc-technology.com,
01:03, 28 thg 3, 2013
ċ
PBF.001PT.Phieu Thu.xml
(2k)
Nam SPC,
21:19, 28 thg 3, 2013
ċ
PFA.002PT.Phieu Thu.xml
(0k)
Nam SPC,
21:18, 28 thg 3, 2013
Comments