Data Entry Forms‎ > ‎

Form Phiếu nhập kho

đăng 21:16, 24 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com   [ đã cập nhật 19:16, 28 thg 3, 2013 ]Form template: FORM_PNK
Dự liệu được tải nhập vào chức năng lưu chuyển kho: MI
Loại lưu chuyển: NK
Để số chứng từ tự động, tạo SN mã NK và QD mã NK với Filters là Loại lưu chuyển-Movement Type : NK và Output là Số chứng từ kho-Movement Reference: MAX

ċ
PBF.PNK.PhieuNhapKho.xml
(2k)
Nam SPC,
21:23, 28 thg 3, 2013
ċ
PFA.PNK.PhieuNhapKho.xml
(0k)
Nam SPC,
21:22, 28 thg 3, 2013
Comments