Data Entry Forms‎ > ‎

Form Phiếu hạch toán

đăng 21:04, 24 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com   [ đã cập nhật 19:17, 28 thg 3, 2013 ]
Form template : FORM_JE
Dữ liệu được tải nhập vào sổ cái.

Ĉ
nguyen-thuy.duong@spc-technology.com,
01:01, 28 thg 3, 2013
ċ
PBF.JE.NhapNhatKy.xml
(2k)
Nam SPC,
21:21, 28 thg 3, 2013
ċ
PFA.JE.NhapNhatKy.xml
(0k)
Nam SPC,
21:21, 28 thg 3, 2013
Comments