Data Entry Forms‎ > ‎

Form Hóa đơn bán hàng

đăng 20:47, 24 thg 3, 2013 bởi nguyen-thuy.duong@spc-technology.com   [ đã cập nhật 19:18, 28 thg 3, 2013 ]


Form template : FORM_INV   
Dữ liệu được tải nhập vào Sale order-Lệnh bán hàng.
Để số chứng từ tự động lấy số tiếp theo, tạo SN mã SO và QD mã SO với Filters là Loại nghiệp vụ-SaleType : SALE và Output là Đơn bán số-Order No: MAX


Ĉ
nguyen-thuy.duong@spc-technology.com,
01:02, 28 thg 3, 2013
ċ
PBF.INV.HoaDonBanHang.xml
(2k)
Nam SPC,
21:19, 28 thg 3, 2013
ċ
PFA.INV.HoaDon.xml
(0k)
Nam SPC,
21:19, 28 thg 3, 2013
Comments