Data Entry Forms

This library contains all form design for Phoebus, which you can download and use for free. 

Please contribute your form to help other Phoebus Users. 

Thank you.


Form yêu cầu mua sắm

đăng 10:18, 9 thg 1, 2014 bởi Ngo Eric


Work order form

đăng 21:45, 15 thg 9, 2013 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 21:47, 15 thg 9, 2013 ]

syntax : phoebus://WOI?header=H&detail_tsk=tsk&detail_wpl=WPL&mode=iu

Work Order Form

Purchase Order Form

đăng 23:21, 21 thg 7, 2013 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 23:26, 21 thg 7, 2013 ]


"Name and Address + Bank Details" Input form

đăng 00:56, 30 thg 5, 2013 bởi Nam SPC   [ đã cập nhật 00:58, 30 thg 5, 2013 ]

Form thay thế cho việc nhập Name and Address (NA) và  Bank detail (BK) (lưu ý chỉ dùng trong trường hợp hệ thống áp dụng NA code = BK code và 1 NA có 1 BK duy nhất)
có thể modify lại tùy theo nhu cầu

lookup trong form tới NA và gọi ra nội dung của NA và BK liên quan.

action trong form: 2
- insert.update NA
- insert.update BK

Employee Advance Form

đăng 22:41, 14 thg 4, 2013 bởi Ngo Eric   [ đã cập nhật 22:43, 14 thg 4, 2013 ]

Template: FORM_ADH.template.xls

Target : ADH - Employee Advance

Manual import : ADHI - Advance Import

Notes: This is the first part of advance process. the template is used as demo mapping to ADH. To complete the advance process, build the Expenses Claim Form.


Các dữ liệu tham chiếu dùng cho các form quản lý mua hàng

đăng 00:25, 9 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com

Đính kèm theo bài viết này là các file tải nhập thông tin tham chiếu để dùng cho các form liên quan đến quản lý mua hàng.

Bạn chỉ cần import các file này vào chức năng tương ứng với từng tên file. Trong trường hợp dữ liệu kinh doanh của bạn được setup khác thì cần có sự điều chỉnh trong các form để có kết quả sử dụng tốt nhất.

Phiếu trả hàng lại nhà cung cấp (Return to Vendor note)

đăng 21:01, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 21:03, 8 thg 4, 2013 ]


Tên template: RETURN_PO
NguồnPOE
Tham số: P1 = PO số
Nơi import: Chức năng "Đơn mua hàng", lệnh tắt "POE"
Để có số trả hàng tự động: Tạo SN có mã là "TR", định dạng "TR{YY}{MM}{0:000}"
- Tiến hành nhập số lượng hàng trả lại cho PO, nếu như số lượng trả lại lớn hơn số lượng đã nhận thì sẽ không thể post được
- Ref1 = PO số

Phiếu nhận hàng (Goods Receipt Note)

đăng 20:42, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 21:09, 8 thg 4, 2013 ]


Tên templateGRN_PO
NguồnPOE
Tham số: P1 = PO số
Nơi import: Chức năng "Lưu chuyển kho", lệnh tắt "ME"
Để có số phiếu nhập và số phiếu nhận hàng tự động: Tạo SN có mã là "GRN", định dạng "GRN{YY}{MM}{0:000}" và "MH", định dạng "MH{YY}{MM}{0:000}"
- Người sử dụng nhập số lượng hàng thực tế nhận, cùng các chi phí liên quan (nếu có). Nếu tổng số lượng hàng nhận qua các đợt lớn hơn số lượng yêu cầu trên PO thì sẽ không thể post được vào lưu chuyển kho
- Ref1 = PO số

Đơn mua hàng (Purchase Order) - Dùng trong trường hợp không có duyệt giá

đăng 20:32, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 04:49, 10 thg 4, 2013 ]Tên templatePO_FORM_NO_RQ
Nguồn: PRH, PRD
Tham số: P1 = PR số
Nơi import: Chức năng "Đơn mua hàng", lệnh tắt "POE"
Để có số PO tự động: Tạo SN có mã là "PO", định dạng "PO{YY}{MM}{0:000}"
- Người sử dụng nhập vào nhà cung cấp và giá cả cho PO
- Ref1 = PR số
- Ref2 = PO số
- EmplCode =  Mã nhân viên
- ClientCode = Mã nhà cung cấp

Đơn mua hàng (Purchase Order) - Dùng trong trường hợp có duyệt giá

đăng 20:19, 8 thg 4, 2013 bởi nguyen-duy.hy@spc-technology.com   [ đã cập nhật 04:51, 10 thg 4, 2013 ]


Tên templatePO_FORM
NguồnTable tự định nghĩa, RQH, RQD
Tham số: P1 = PR số, P2 = Mã nhà cung cấp
Nơi import: Chức năng "Đơn mua hàng", lệnh tắt "POE"
Để có số PO tự động: Tạo SN có mã là "PO", định dạng "PO{YY}{MM}{0:000}"
- Chỉ có thể điều chỉnh số lượng và các thông tin ngày tháng..., không thể điều chỉnh giá và nhà cung cấp
- Ref1 = PR số
- Ref2 = PO số
- EmplCode = Mã nhân viên
- ClientCode = Mã nhà cung cấp

1-10 of 22