Chuyên Mục‎ > ‎

Hệ thống


{Guide} Hàm RunAs trong PhoebusXL

đăng 09:50, 23 thg 3, 2013 bởi Ngo Eric   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]

Người sử dụng có thể dùng hàm RunAs trong PhoebusXL để xác định môi trường đang chạy Phoebus (Win, Web hay Excel). Hàm này được sử dụng trong template.
- Cú pháp: <#RunAs>
- Kết quả: 
+ "Win" nếu môi trường đang chạy Phoebus là Win form
"Web" nếu môi trường đang chạy Phoebus là Web form
"Excel" nếu môi trường đang chạy Phoebus là PhoebusXL

Người sử dụng có thể dùng kết quả có được từ hàm RunAs này cho các báo cáo của mình.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SPC Technolodgy để được hỗ trợ.

Login policy

đăng 09:31, 23 thg 3, 2013 bởi Ngo Eric   [ cập nhật 21:46, 12 thg 7, 2016 bởi Hùng Nguyễn ]

There is a seup in function OD - operator Definition . IsWebClient

This option allocate user to 1 of 2 categories : Web user (ticked) and Win user (blank)

The login policy is below:


In short :

LDAP authentication allows user to login anywhere, both Win or Web 

Without LDAP, Win user can not login to Web and Web user can not login to Win.

1-2 of 2