Mẫu báo cáo TSCĐ

 

 In thẻ tài sản cố định  THE-TSCD.xml.xls
 

 Bảng trích khấu hao tài sản cố định  TSCD_KH.xml.zip
 
 Bảng phân bổ chi phí trả trước  CPTT.xml.zip
 
 Báo cáo liệt kê tình hình khấu hao tài sản cố định theo vị trí tài sản  LKTSCD.xml.zip
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


ċ
LKTSCD.xml.zip
(7k)
nguyen-tan.loc@spc-technology.com,
22:03, 2 thg 1, 2011
ċ
THE-TSCD.xml.zip
(12k)
nguyen-tan.loc@spc-technology.com,
02:15, 24 thg 12, 2010
Comments