Bảng cân đối Tài khoản ( cách không cần kết chuyển)

đăng 02:42, 19 thg 3, 2010 bởi Dev Team   [ cập nhật 10:02, 13 thg 4, 2010 bởi Ngo Eric ]
Dùng mẫu này khi bạn không thực hiện kết chuyển các TK doanh thu/chi phí về 911.  Các thao tac tính toán kết chuyển thể hiện ở mức báo cáo
Tuy nhiên Sau khi chạy báo cáo , bạn sẽ phải kết chuyển con số lời/lỗ tổng cộng  từ TK kết quả (911) sang TK doanh thu chưa phân bổ (421).
Bạn có thể làm bút toán này thủ công hoặc chay tự động với chức năng Corporate Allocation
Để sử dụng, bạn phải transfer in query BCDTK2.xml vào hệ thống với chức năng QD - Query Designer. Sau đó copy template vào report template folder

Ĉ
Ngo Eric,
02:55, 19 thg 3, 2010
Ĉ
Ngo Eric,
02:55, 19 thg 3, 2010
ċ
BCDTK2.xml
(2k)
Ngo Eric,
02:55, 19 thg 3, 2010
Comments