Mẫu báo cáo TSCĐ

 

 In thẻ tài sản cố định  THE-TSCD.xml.xls
 

 Bảng trích khấu hao tài sản cố định  TSCD_KH.xml.zip
 
 Bảng phân bổ chi phí trả trước  CPTT.xml.zip
 
 Báo cáo liệt kê tình hình khấu hao tài sản cố định theo vị trí tài sản  LKTSCD.xml.zip
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


ċ
SPC Technology,
22:03 02-01-2011
ċ
SPC Technology,
02:15 24-12-2010
Comments