Mẫu báo cáo kho Vật tư hàng hóa


 Bảng tổng hợp vật tư nhập kho  BTHVTNK.xml.xls
 
 Báo cáo xuất nhập tồn  INVIO.xml.xls
 
 Báo cáo xuất nhập tồn theo số lượng  XNTSL.xml.xls
 

 Báo cáo xuất nhập vật tư theo công trình  THEOCT.xml.xls
 
 In Phiếu Xuất Kho  PXK.xml.zip
 
 In Phiếu Nhập Kho  PNK.xml.zip
 
 Báo cáo chi tiết xuất nhập vật tư  IL.template.zip
 
 Báo cáo chi tiết xuất nhập vật tư theo kỳ  IL_PERIOD.template.zip
     
     
     
     
     
     


ċ
BTHVTNK.xml.zip
(11k)
SPC Technology,
00:37, 27 thg 12, 2010
ċ
IL.template.zip
(14k)
SPC Technology,
23:44, 3 thg 1, 2011
ċ
IL_PERIOD.template.zip
(9k)
SPC Technology,
00:42, 4 thg 1, 2011
ċ
INVIO.xml.zip
(13k)
SPC Technology,
01:02, 27 thg 12, 2010
ċ
PNK.xml.zip
(9k)
SPC Technology,
22:08, 3 thg 1, 2011
ċ
PXK.xml.zip
(8k)
SPC Technology,
21:25, 3 thg 1, 2011
ċ
THEOCT.xml.zip
(13k)
SPC Technology,
01:39, 27 thg 12, 2010
Comments