Báo cáo Kế toán sổ cái Bảng cân đối kế toán  BCDKT.xml.zip


 


 Bảng cân đối tài khoản  BCDTK.xml.zip


 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  BCKQHDKD.xml.zip

 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp  LCTT_TT.mxl.zip


 

 Bảng kê khai tổng hợp ngân sách nhà nước NSNN_TH.xml.zip


 
 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào  VATMV.xml.zip
 


Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra VATBR.xml.zip

 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp  TK_TNDN.xml.zip
 
 Thuyết minh báo cáo tài chính  TM_BCTC.xml.zip
 

 Sổ quỹ tiền mặt SQTM.xml.zip
 

 Sổ quỹ ngân hàng SQNH.xml.zip
 
 In sổ cái tài khoản (Dạng rút gọn 3 chữ số) INTK.zip
 
 In sổ cái tài khoản chi tiết INTKCT.zip
 
 In sổ cái tài khoản theo từng nhân viên ALVN-EME.template.zip
 
 In sổ nhật ký chung JLVN.template.zip
 
 In sổ nhật ký chung cho các chứng từ chi NKC-CHI.xml.zip
 
 In sổ nhật ký chung cho các chứng từ thu NKCTHU.xml.xls
 

 Phân tích chi phí PTCP.xml.zip
 

Giải trình chi phí lương, mặt bằng CPLMB.xml.zip
 


 Chi phí bán hàng CPBH.xml.zip
 

 Báo cáo tổng hợp chi theo khoản mục chi nhánh BCTHCHI2.xml.zip
 

 Báo cáo tổng hợp chi theo khoản mục  BCTHCHI.xml.xls
  

 Phân tích doanh thu PTDT.xml.zip
  Bảng phân loại doanh thu BPLDT.xml.xls
 

 Bảng phân bổ doanh thu BPBDT.xml.zip
 


 Bảng tổng hợp công nợ THCN.xml.xls
 


Kế hoạch doanh thu chi phí KHDTCP.xml.xls
 

 Báo cáo tình hình kinh doanh BCTHKD.xml.xls
 

 Báo cáo tổng hợp doanh thu chi phí các chi nhánh BCTHDTCPCS.xml.xls
 


 Báo cáo kết quả kinh doanh BCKQKD.xml.zip
 

 Bảng trích khấu hao tài sản cố định TSCD_KH.xml.zip


 Bảng phân bổ chi phí trả trước CPTT.xml.zip
 
 Theo dõi số dư nhà cung cấp SUPALL.xml.xls
 
 Bảng kê chi tiêu lặt vặt PETTY_CASH.template.xls.zip
 
Báo cáo tiền theo tháng CASHREPORT.xml.xls
 
 Theo dõi số dư theo dự án DA.xml.xls
 
 In Phiếu Chi PC.template.zip
 
 In Phiếu Thu PT.template.zip
 
 In Ủy Nhiệm Chi UNC.templ
ate.zip
 
 Sổ chi tiết thanh toán với người mua/người bánDEBTCREDIT.template.xlsċ
ALVN-EME.template.zip
(10k)
SPC Technology,
02:13, 29 thg 12, 2010
ċ
BCDKT.xml.zip
(20k)
SPC Technology,
02:00, 29 thg 12, 2010
ċ
BCDTK.xml.zip
(10k)
SPC Technology,
02:02, 29 thg 12, 2010
ċ
BCKQHDKD.xml.zip
(17k)
SPC Technology,
02:03, 29 thg 12, 2010
ċ
BCKQKD.xml.zip
(211k)
SPC Technology,
02:25, 29 thg 12, 2010
ċ
BCTHCHI.xml.zip
(19k)
SPC Technology,
02:17, 29 thg 12, 2010
ċ
BCTHCHI2.xml.zip
(13k)
SPC Technology,
02:16, 29 thg 12, 2010
ċ
BCTHDTCPCS.xml.zip
(128k)
SPC Technology,
02:24, 29 thg 12, 2010
ċ
BCTHKD.xml.zip
(45k)
SPC Technology,
02:23, 29 thg 12, 2010
ċ
BPBDT.xml.zip
(19k)
SPC Technology,
02:20, 29 thg 12, 2010
ċ
CASHREPORT.xml.zip
(11k)
SPC Technology,
03:04, 30 thg 12, 2010
ċ
CPBH.xml.zip
(26k)
SPC Technology,
02:16, 29 thg 12, 2010
ċ
CPLMB.xml.zip
(64k)
SPC Technology,
02:15, 29 thg 12, 2010
ċ
CPTT.xml.zip
(16k)
SPC Technology,
02:26, 29 thg 12, 2010
ċ
DA.xml.zip
(10k)
SPC Technology,
05:25, 30 thg 12, 2010
Ĉ
SPC Technology,
21:35, 9 thg 9, 2012
ċ
INTK.zip
(17k)
SPC Technology,
02:11, 29 thg 12, 2010
ċ
INTKCT.zip
(17k)
SPC Technology,
02:11, 29 thg 12, 2010
ċ
JLVN.template.zip
(20k)
SPC Technology,
02:13, 29 thg 12, 2010
ċ
KHDTCP.xml.zip
(15k)
SPC Technology,
02:22, 29 thg 12, 2010
ċ
LCTT_TT.xml.zip
(14k)
SPC Technology,
02:04, 29 thg 12, 2010
ċ
NKC-CHI.xml.zip
(6k)
SPC Technology,
21:35, 30 thg 12, 2010
ċ
NKCTHU.xml.zip
(5k)
SPC Technology,
02:05, 31 thg 12, 2010
ċ
NSNN_TH.xml.zip
(13k)
SPC Technology,
02:05, 29 thg 12, 2010
ċ
PC.template.zip
(27k)
SPC Technology,
09:28, 2 thg 1, 2011
ċ
PETTY_CASH.template.zip
(17k)
SPC Technology,
02:28, 29 thg 12, 2010
ċ
PT.template.zip
(27k)
SPC Technology,
10:24, 2 thg 1, 2011
ċ
PTCP.xml.zip
(18k)
SPC Technology,
02:14, 29 thg 12, 2010
ċ
PTDT.xml.zip
(25k)
SPC Technology,
02:18, 29 thg 12, 2010
ċ
SQNH.xml.zip
(10k)
SPC Technology,
23:19, 29 thg 12, 2010
ċ
SQTM.xml.zip
(12k)
SPC Technology,
02:10, 29 thg 12, 2010
ċ
SUPALL.xml.zip
(10k)
SPC Technology,
02:27, 29 thg 12, 2010
ċ
THCN.xml.zip
(20k)
SPC Technology,
02:21, 29 thg 12, 2010
ċ
TK_TNDN.xml.zip
(14k)
SPC Technology,
02:08, 29 thg 12, 2010
ċ
TSCD_KH.xml.zip
(18k)
SPC Technology,
02:26, 29 thg 12, 2010
ċ
UNC.template.zip
(33k)
SPC Technology,
11:04, 2 thg 1, 2011
ċ
VATBR.xml.zip
(14k)
SPC Technology,
02:06, 29 thg 12, 2010
ċ
VATMV.xml.zip
(11k)
SPC Technology,
02:06, 29 thg 12, 2010