Bất động sản
 

 

Nắm bắt được nhu cầu về phần mềm quản lý bất động sản, SPC tiếp tục xây dựng và phát triển bộ giải pháp Phoebus Real Estate giúp tối ưu hóa khả năng quản lý doanh nghiệp của các nhà quản trị trọng lĩnh vực này.


 Quản Lý Hàng Hóa Bất Động Sản
 


 

Unit Info: Quản lý chi tiết thông tin bất động sản theo dự án/ lô/ tầng/ loại ...

Price book: Quản lý bảng giá bất động sản theo từng kỳ/ tháng

Contract: Quản lý các hợp đồng mua/bán BĐS cho khách hàng

Customer: Quản lý chi tiết thông tin khách hàng

Real Journal Inquiry: Quản lý thông tin chi tiết các nghiệp vụ mua/ bán BĐS

Payment Terms: Quản lý thông tin các đợt thanh toán của từng đối tượng BĐS

Property Entry: Quản lý  công nợ/ thanh toán của khách hàng 

AR Contract Generation: Tính toán công nợ, đợt thanh toán dựa theo Payment Terms

Import: Hỗ trợ tải nhập dữ liệu vào Phoebus từ các phần mềm khác

Report: Tạo lập báo cáo về hoạt động kinh doanh bất động sản 

        §  Contract Inquiry: Nhật ký mua bán BĐS theo hợp đồng

        §  Client Inquiry: Nhật ký mua bán BĐS theo từng đối tác        

        §  Client Balance: Quản lý công nợ của từng khách hàng/ đối tác

        §  Contract Balance: Quản lý chi tiết công nợ của từng hợp đồng

 

         

 
Kế toán


 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

KẾ TOÁN SỔ CÁI     

Journal Entry: nhập nhật ký kế toán

§  AccrualJournal                              §  Cash Payment Journal

§  AP Journal Entry                           §  Cash Receive Journal

§  AR Journal Entry                           §  Fixed Asset Journal

§  Bank Payment                              §  General Journal Entry

§  Bank Receive                               §  Opening Balance

§  Other Journal Entry                       §  Revenue Journal

Hold Journal

Hard Posting: Ghi sổ nháp

Prepaid Expense Allocation: Phân bổ các chi phí trả trước

Journal Inquiry: Truy vấn nhật ký

Leger Inquiry: Truy vấn sổ cái kế toán

Account Inquiry: Truy vấn tài khoản

Journal Listing: Liệt kê các nghiệp vụ theo các điều kiện truy vấn bất kỳ            

                                 

QUẢN LÝ CÔNG NỢ

 Debtor Inquiry: Quản lý nợ phải thu

 Creditor Inquiry: Quản lý nợ phải trả

 Creditor Ageing Overdue: Quản lý công nợ quá hạn

 Creditor Ageing Forecast : Dự báo tuổi nợ khách hàng/ nhà cung cấp

 Staff Advance Balance: Quản lý công nợ của nhân viên

  

   

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Entry: Nhập và quản lý nhật ký TSCĐ

Asset Record: Quản lý danh mục các loại TSCĐ của doanh nghiệp

Asset Diary: Quản lý thông tin chi tiết từng loại TSCĐ

Asset Analysis: Quản lý danh mục các mã phân tích TSCĐ

Asset Inquiry: Quản lý thông tin sử dụng TSCĐ

FA Journal: Nhập nhật ký TSCĐ

Process: Quản lý quá trình sử dụng TSCĐ

Caculate Depreciation: Tính toán chi phí khấu hao TSCĐ

Mark for Disposal: Quản lý TSCĐ thuộc diện thanh lý

Dispose Asset: Quản lý chi tiết các nghiệp vụ thanh lý TSCĐ

                                    
                                       


DANH MỤC THÔNG TIN THAM CHIẾU

 Reference Info: Quản lý thông tin tham chiếu

 Payer/ Payee: Quản lý thông tin người thanh toán

 Bank Detail: Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng

 Budget Code: Danh mục mã phân tích chi phí

 Chart of Account: Danh mục tài khoản ngân hàng

 Name and Address: Danh sách thông tin nhân viên và khách hàng

 Conversion Rate: Danh mục quản lý tỷ giá quy đổi

 Supply Contract: Danh mục hợp đồng cung cấp dịch vụ        
 Báo cáo tài chính


LEGER REPORT

Summar/ Detail Report group by Payer/Payee

Summar/ Detail Report group by Budget Code

Summar/ Detail Report group by Contract

Account Ledger: Báo cáo kế chi tiết tài khoản kế toán

Ageing Report: Báo cáo chi tiết tuổi nợ khách hàng/ nhà cung cấp

Journal Listing: Báo cáo chi tiết kế otán

Payment Listing: Báo cáo hi tiết thanh toán

General Ledger

Subsidiary Ledger

         

           VAS REPORT

           Balance Sheet: Bảng cân đối kế toán

            Trial Balance: Bảng cân đối tài khoản

            Income Statement: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

            Cash Flow: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

            Notes to the Financial Statement: Thuyết minh báo cáo tài chính
Comments