Product Release

Version : 4.5.5.420

Status: Releasing
Tickets.... 01. Ticket#: Implement lệnh gửi notification pbs.bo.commands.sendnotification. Xem help tại https://phoebusfiles.blob.core.windows.net/help/pbs.bo.commands.sendnotification.html. 02. Ticket#: Thêm tùy chọn cài đặt dịch vụ notification thay thế cho Sendgrid. pbs.BO.Mail.MailSetup. 03. Ticket#: JAV. Thêm các quy luật bắt buộc nhập ExtDEsc0-6, DocNumberPref1-4 cho từng cụm Journal Type và Account Codes. 04. Ticket#: Implement loại record mới cho phân hệ O&G để nhập expenditure : pbs.BO.OG.EXP.

Version : 4.5.5.418

Status: Published
Replace version 4.5.5.417, which is damage

Version : 4.5.5.417

Status: Published
--Do not update to this version------ Tickets.... 01. Ticket#: Implement function Block Budget Codes for Oil & Gas module..

Version : 4.5.5.416

Status: Published
Tickets.... 01. Ticket#: Budget Header: Header 2 Detai fields: "NcBu0", "NcBu1", "NcBu2", "NcBu3", "NcBu4", "NcBu5", "NcBu6", "NcBu7", "NcBu8", "NcBu9", "BudgetYear", "BudgetFunding", Company. 02. Ticket#: Implement O&G company pbs.BO.OG.Company over pbs.BO.LOOKUP. 03. Ticket#: Reminder - Attachment template không sử dụng các biến số khai báo trong ReminderDatasource. 04. Ticket#: Thêm lệnh Test ở tính năng pbs.BO.WF.RMD để test body và attachments của reminder. 05. Ticket#: Reminder Profile (pbs.BO.WF.RMP) có thêm ô dữ liệu DataAccessGroup. Chức năng pbs.BO.WF.Reminders sẽ chỉ hiện các reminder mà user được quyền truy cập thông qua DataAccessGroup của profile.

Version : 4.5.5.415

Status: Published
Tickets.... 01. Ticket#: pbs.BO.OG.CASHCALLInfo - add column Funding Amount, which is calculated from Funding sources. 02. Ticket#: Budget header load the budget detail lines wrongly after selection the project code.

View more...