Product Release

Version : 4.5.5.460

Status: Published
Tickets.... 01. Ticket#: Oil&Gas Shipping detail update bị lỗi. 02. Ticket#: DrillDown từ pbs_BO_LookupDateValues không hiển danh sách chi tiết các mẩu tin lịch sử của code đang xem. 03. Ticket#: Tag/function DVLookup hỗ trợ thêm tùy chọn Hierarchy. Tìm tham số ở mức cha, nếu không thấy ở mức chi tiết.

Version : 4.5.5.457

Status: Releasing
Tickets.... 01. Ticket#: Hỗ trợ journal import vào nhiều nhật ký sổ cái.. 02. Ticket#: pbs.BO.OG.SHPDET - Nếu tỷ suất lợi nhuận được định nghĩa cụ thể cho block. nó sẽ được sử dụng khi nhập ShipHDR. Chương trình sẽ không lookup theo hierarchy. 03. Ticket#: pbs.BO.OG.ConsolidateExp - tính năng chạy truy vấn toàn bộ chi phí trong pbs.BO.OG.OGEXP, theo consolidate budget code.

Version : 4.5.5.456

Status: Published
Tickets.... 01. Ticket#: pbs.BO.RE.EPD - không delete được.

Version : 4.5.5.455

Status: Published
Tickets.... 01. Ticket#: Nhân update RevenueAllocation (VUS).

Version : 4.5.5.454

Status: Published
Tickets.... 01. Ticket#: Update pbs.BO.ZZZ.EXT.VUS assembly.

View more...